ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (εκ των οποίων οι 2 είναι για τους γιατρούς)
  • ΑΦΜ
  • Απολυτήριο λυκείου επικυρωμένο
  • Καθαρό ποινικό μητρώο